Projectmanagement op basis van PRINCE2®, 6de Editie

Dit Nederlandstalige boek is bedoeld als studieboek voor iedereen die zich wil voorbereiden op het PRINCE2® Foundation examen. Daarnaast is het een uitstekend boek dat als naslagwerk in de dagelijkse praktijk bij projecten gebuikt kan worden. De laatste versie van PRINCE2® verscheen in 2017, eerst onder de naam Editie 2017, later is de titel veranderd in 6de Editie zonder inhoudelijke wijzigingen. In ruim 250 pagina’s wordt de lezer wegwijs gemaakt in de wereld van projectmanagement en hoe projecten volgens PRINCE2 gemanaged kunnen worden. Het boek is ook geschikt als voorbereiding op het PRINCE2® Practitioner examen.

Inhoud

Wat erg handig is, is dat in de kantlijn met een verticale streep aangegeven is, welke lesstof niet tot het Foundation examen hoort, maar wel tot het Practitioner examen. Het boek is opgedeeld in 4 delen: Introductie, Thema’s, Processen en Op maat maken. Erg handig is dat er veel templates in het boek staan die je in je eigen project kan gebruiken om daar structuur en vorm aan te geven. De eerste drie hoofdstukken vallen onder het deel Introductie en beschrijven wat een project is, wat projectmanagement is, de taken van een projectmanager en de aspecten die tijdens een project beheerst moeten worden. Verder wordt de structuur van PRINCE2 uitgelegd en komt het eerste belangrijke examenonderwerp aan bod: de 7 principes waarop PRINCE2 is gebaseerd en die de grondslagen zijn van een PRINCE2 project.

Thema’s

Deel 2 beschrijft in de hoofdstukken 4 t/m 10 de thema’s. Thema’s zijn min of meer te beschouwen als gereedschap voor de uit te voeren activiteiten van de processen. Deze zijn beschreven in deel 4. Elk thema heeft een eigen hoofdstuk. Voor elk thema en elk proces is aangegeven hoe deze toe te passen zijn op kleine projecten, agile projecten, commerciële projecten en projecten als onderdeel van een programma.

Het eerste thema is de Business case. De Business case geeft de noodzaak van het project aan en zet dit af tegen kosten en risico’s. Voor de opzet kan handig gebruik gemaakt worden van het template voor de Business case waarbij elke rubriek uitgelegd wordt.

Het thema Organisatie beschrijft rollen en verantwoordelijkheden die noodzakelijk zijn voor het sturen en managen van het project. Het beschrijft onder meer de projectorganisatiestructuur en de samenstelling van de stuurgroep.

Thema Organisatie

Het hoofdstuk over het thema Kwaliteit gaat in op kwalitatieve aspecten die moeten leiden tot de gewenste kwalitatieve projectproducten en het projectresultaat. Het kwaliteitsregister en de kwaliteitsreview zijn hier belangrijke onderdelen van.

Het thema Plannen beschrijft hoe je een gefundeerd plan opzet, dit kan zowel een projectplan, faseplan of teamplan zijn. Een plan geeft aan wat er gemaakt moet worden, wanneer, waarmee en door wie. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe een degelijk plan opgezet wordt. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is de techniek voor productgerichte aanpak waarin onder meer de productdecompositiestructuur en het productstroomschema aan de orde komen.

Daarna volgt het hoofdstuk over het thema Risico. Projecten lopen risico’s en met dit thema worden handvatten aangereikt om hiermee om te gaan. Dit thema beschrijft hoe je het best risicomanagement kunt inrichten in een project. Onderdelen van dit thema die beschreven worden zijn onder meer het risicoregister, de risicomanagementprocedure, het risicoprofiel en de rollen risico-eigenaar en risico-actiehouder.

Het hoofdstuk over het thema Wijziging gaat in op iets wat onvermijdelijk is in een project: wijzigingen. Het boek beschrijft de rol van wijzigingsautoriteit, de stappen van de wijzigingsbeheerprocedure en het geeft antwoord op vragen als: wie kunnen er allemaal wijzigingsverzoeken indienen? Wie analyseert deze en wie neemt daarover een besluit?

Het laatste thema van deel 2 gaat over Voortgang en betreft het bewaken van en rapporteren over de voortgang van het project. Het geeft antwoord vragen als: wat is de status van het project? Wat hebben we al gedaan en wat komt er nog? Hoe houden we iedereen op de hoogte? Een van de PRINCE2 principes komt in dit thema expliciet tot uitdrukking: management by exception waarin het mandaat en de gegeven toleranties centraal staan evenals time-driven- en event-driven rapportages.

Processen

Deel 3 gaat over de processen en de reden van een procesgerichte benadering. Een project is makkelijker te managen als het als een reeks processen wordt benaderd. De procesbenadering maakt het eenvoudiger om het project bij te sturen als omstandigheden veranderen. Het boek beschrijft de processen in drie groepen. Als eerste de basisprocessen:

 • Formuleren van de projectopdracht: beschreven in het hoofdstuk Opstarten van een project
 • Uitwerken van de projectopdracht: beschreven in het hoofdstuk Initiëren van een project
 • Uitvoeren van de projectopdracht: beschreven in het hoofdstuk Beheersen van een fase
 • Opleveren van het projectresultaat: beschreven in het hoofdstuk Afsluiten van een project

De tweede groep processen zijn een aanvulling op de basisprocessen en dienen om taken en verantwoordelijkheden van de andere partijen in het project te beschrijven:

 • De activiteiten van de stuurgroep: beschreven in het hoofdstuk Sturen van een project
 • De activiteiten van de teammanagers: beschreven in het hoofdstuk Managen productoplevering

De laatste groep kent slechts één proces en dient om de stuurgroep voor te bereiden op het nemen van go/no-go beslissingen:

 • Voorbereiden van de besluitvorming: beschreven in het hoofdstuk Managen van een faseovergang

Elk proces is beschreven volgens de volgende indeling:

 • Doelstellingen
 • Context
 • Procesbeschrijving
 • Op maat maken
 • Overzicht activiteiten

Deel 4 van het boek behandelt het op maat maken van PRINCE2 en bevat een aantal onderwerpen met vooral praktische informatie:

 • Verdieping in het op maat maken van PRINCE2
 • De inrichting van het project
 • Verschillende soorten projecten
 • De invoering van PRINCE2

Tenslotte zijn er nog een aantal bijlagen met meer gedetailleerde informatie over de opzet van managementproducten (met veel praktische templates inclusief toelichting), rollen en verantwoordelijkheden, begrippenlijst en vertaallijsten in zowel Nederlands-Engels als Engels-Nederlands. Voorbeelden van deze templates zijn: de business case, checkpointrapport, fase-eindrapport, issuerapport, kwaliteitsregister, projectplan, faseplan, PID, etc.

PRINCE2® Foundation is als cursus bij de LOI te volgen, boek en andere lesmaterialen zijn inbegrepen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving voor de LOI cursus PRINCE2® Foundation

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Plaats een reactie